Name: Mount Pleasant Cemetery
Address: 375 Mount Pleasant Road
City: Toronto
State: Ontario